PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2020/2021
REKRUTACJA 2020/2021

WYNIKI REKRUTACJI

 

Poniżej prezentujemy listy dzieci zakwalifikowanych


i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka

 

z Oddziałami Integracyjnymi

 

 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 

przedszkole63bytom@poczta.onet.pl

 

 

 DOKUMENTY


OŚWIADCZENIE


 

 

 

1. <>

   ..........................................................................

    numer i seria dokumentu tożsamości

 

2.  <>

   .........................................................................

    numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

Oświadczenie

 

Świadoma/y podjętej decyzji niniejszym wyrażam wolę zapisania od 1 września 2020 r.
mojego dziecka  ………………….………………………..…………w poczet wychowanków,

(imię i nazwisko dziecka)


………………………………………………………………………………………………….

(nazwa przedszkola)

 

do którego zostało zakwalifikowane jako kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  2020/2021. Jednocześnie deklaruję  godziny pobytu dziecka od ……………………... do ……………………….……..i korzystanie z posiłków -  śniadania, obiadu,  podwieczorku.
                                                          (właściwe podkreślić)

 

 

 

 1. Bytom,…………………                    ........................................................................

                     (data)                                      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 1.  Bytom,…………………                    ........................................................................

                          (data)                                      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 


DEKLARACJA


 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                                                                    ………………………………………………

                  pieczęć przedszkola                                                                                                                                  miejscowość i data                                                                                                               

                                                                                       

 DEKLARACJA r. sz. 2020/2021

 

1.Dane dziecka:

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

PESEL

 

Miejsce zamieszkania

 

Miejsce zameldowania

 

 

 1. Dane rodzica/opiekuna prawnego1:

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Miejsce zamieszkania

 

Miejsce zameldowania

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 1. Dane drugiego rodzica/opiekuna prawnego1:

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Miejsce zamieszkania

 

Miejsce zameldowania

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni1 wskazani w pkt 2 i 3 pozostają ze sobą w związku małżeńskim:

 

TAK

NIE

 

 1. Deklarowane godziny pobytudziecka w placówce i korzystanie z wyżywienia:

 

Od

Do

 

Śniadanie

TAK

NIE

Obiad

TAK

NIE

Podwieczorek

TAK

NIE

 

 

 

 

 

5.Deklaracja i oświadczenia:

                                              Deklaruję, że dziecko …………………………………………………………………

                będzie uczęszczało do Przedszkola Miejskiego nr 63 im. J. Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

                                                                             w roku szkolnym 2020/2021

 

1.  Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.  Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję dyrektora placówki o wszelkich zmianach danych podanych w deklaracji.

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla celów związanych z procesem rekrutacji i niezbędnych do organizacji pobytu i wyżywienia dzieci w przedszkolu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 

 

           ………………………………………………………………….                                        ……………………………………………………………

                    Podpis rodzica(opiekuna prawnego)                                                                               podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

 

                                                                                                  INFORMACJA

 

 1. Zasady organizacji pracy przedszkola określa jego statut i inne wewnętrzne uregulowania. Rodzic/opiekun prawny dziecka zapozna się z tymi aktami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz starszym, odroczonym od obowiązku szkolnego, przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez cały czas ich pobytu w godzinach pracy przedszkola, od poniedziałku do piątku.
 3. Pozostałym dzieciom, nie realizującym rocznego przygotowania przedszkolnego, przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.
 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana będzie zgodnie z faktycznym czasem jego pobytu w placówce zarejestrowanym elektronicznie.
 5. Bezpłatny czas pobytu w przedszkolu w wymiarze 5 godzin naliczany będzie od momentu przyjścia dziecka do przedszkola.
 6. Godziny wykraczające poza bezpłatne 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu naliczane będą minutowo, od rozpoczęcia szóstej godziny pobytu.
 7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się ponosić koszty:
  1. zgodnie z Uchwałą nr LXX/887/87 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom.
  2. zgodnie z zarządzeniem 2/2018 z dnia 11.12.2018r. dyrektora przedszkola uzgodnionym z organem prowadzącym, określającym wysokość kosztów surowca w zależności od zadeklarowanej liczby i rodzaju spożywanych posiłków.
 8. Koszt jednostkowej stawki godzinowej dodatkowych usług świadczonych przez przedszkole wykraczających poza czas 5 godzin dziennie wynosi 1,00 zł.
 9. Koszt jednostkowy posiłków w przedszkolu wynosi:
  1. śniadanie   1,30 zł        
  2. obiad     3,50 zł       
  3. podwieczorek   1,20 zł          
 10. Naliczenie kosztów opłat za żywienie następuje z góry na dany miesiąc, a rozliczenie kosztów za świadczenia (pobyt dziecka w przedszkolu) następuje z dołu za dany miesiąc.
 11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do elektronicznego rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu poprzez odbicie karty w momencie przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola  KARTA nr ……….
 12. Nieodbicie karty w momencie przyjścia  i wyjścia z przedszkola skutkować będzie naliczeniem opłaty za pobyt dziecka  w przedszkolu  od godz. 6°° do godz. 17°°.
 13. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się koszt surowca służącego do przygotowania posiłku zgodnie z deklaracją.
 14. Rozliczenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczających poza czas 5 godzin dziennie, dokonuje się zgodnie z elektronicznym  zapisem faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 15. Karta zbliżeniowa służąca do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu jest własnością przedszkola i przechowywana jest w placówce. Koszt wyrobienia nowej karty, w miejsce uszkodzonej lub zgubionej pokrywa rodzic/opiekun prawny.
 16. W okresie ferii letnich (lipiec – sierpień) opiekę sprawują przedszkola dyżurujące, zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący harmonogramem na dany rok.
 17. Rodzic/opiekun prawny zgłasza – w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 31 maja każdego roku - ewentualną potrzebę korzystania przez dziecko z przedszkola
 18. Do 5 dnia każdego miesiąca rodzic otrzymuje w przedszkolu informację o wysokości opłaty należnej z tytułu pobytu i wyżywienia dziecka.
 19. W terminie do 20 dnia każdego miesiąca winna być wnoszona łączna opłata za pobyt i wyżywienie w wysokości wskazanej w informacji określonej w pkt 19, na konto

                           GETIN NOBLE BANK S.A. O/BYTOM …………………………………………………………………………………………………………

 1. Za dzień uiszczenia opłat przyjmuje się dzień wpływu zapłaty na konto przedszkola.
 2. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat zostaną naliczone odsetki za zwłokę wg ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na indywidualnym koncie dziecka z tytułu uiszczonych opłat, nadpłata jest zaliczana na poczet przyszłych opłat.
 4. Po zakończeniu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola dokonuje końcowego rozliczenia opłat. W przypadku powstania nadpłaty, dyrektor dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty na wskazany przez rodziców/ prawnych opiekunów rachunek bankowy o numerze: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                        Zapoznałam/ zapoznałem się

 

                  ………………………………………………………………………..                        …………………………………………………………………

                            Podpis rodzica ( opiekuna prawnego)                                                                     podpis rodzica ( opiekuna prawnego)

 

 

 

1  wybrany wariant zakreślić

godziny są  deklarowane dla celów organizacyjnych, rozliczanie pobytu następuje na podstawie wskazań czytnika

 

 

 


UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU


 

 

 

   

KOMUNIKAT NR 3/2020 w sprawie rekrutacji

do przedszkoli miejskich

na rok szkolny 2020/2021 

 

            Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 9 marca 2020 r.

            Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

 

http://przedszkola-bytom.nabory.pl

– gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

           

W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.    

Terminarz rekrutacji:

 

 

  

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

do 2 marca 2020 r.

---

 

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od godz. 9.00
9 marca 2020 r.

do godz. 15.00
15 kwietnia 2020 r.

 

od godz. 9.00
15 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00
22 czerwca 2020 r.

 

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*

16 kwietnia – 8 maja 2020 r.

do godz. 15.00

23 czerwca – 7 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

4

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11 maja 2020  r.

o godz. 15.00

 

8 lipca 2020 r.

o godz. 15.00

 

 

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola,  do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

12 - 22 maja 2020 r.

do godz. 15.00

 

9 – 16 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 maja 2020 r.

o godz. 15.00

 

17 lipca 2020 r.

o godz. 15.00

 

 


Podstawa prawna:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r.
  w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom                         

Na stronie internetowej http://przedszkola-bytom.nabory.pl zamieszczono również informator o przedszkolach stworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 1. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl 
 2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 3 razy, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. Następnie pozostałe podpisane wnioski bez załączników (z adnotacją z przedszkola I wyboru) należy złożyć w przedszkolu II i III wyboru.

 

 

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola:

 

 1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
  od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
 4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
 5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
  w preferowanej przez siebie kolejności.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2020/2021

 

Kryteria  ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
 2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

 

Kryteria  lokalne:

 1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,
 2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,
 3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 10 pkt,
 4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,
 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 5 pkt,
 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.  

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-28