To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2018/2019
REKRUTACJA 2018/2019

 

KOMUNIKAT NR 4/2018 w sprawie rekrutacji

do przedszkoli miejskich na rok szkolny

2018/2019 w Bytomiu


Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 5 marca 2018 r. 

 

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 5 marca 2018 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 5 marca br. do 16 marca br. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 14 maja br. do 21 maja br. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.


Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 21 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.


 

Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

 

https://przedszkola-bytom.nabory.pl

 

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

 

W Bytomiu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.


Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 

- Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie
i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji.


- Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

 

1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

 

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania
   przedszkolnego.


3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).


4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).


5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.


6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2018/2019 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
    ze względu na niepełnosprawność.

 

Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

               

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2018/2019


Kryteria ustawowe:
   1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
   2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 punktów,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

           

 Kryteria lokalne:
   1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,
   2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,
   3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu – 10 pkt,
  4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdujacym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,
  5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych – 5 pkt,
  6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 p

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:
  1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim. 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

2

4

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

5 - 16 marca 2018 r. do godz. 15.00

14 - 21 maja 2018 r. do godz. 15.00

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*

 

19 marca - 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

22 - 28 maja 2018 r. do godz. 15.00

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00

29 maja 2018 r. o godz. 15.00

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

10 - 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

30 maja - 5 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

23 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00

6 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

 

Podstawa prawna:

- Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

- UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-19