PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2022/2023
REKRUTACJA 2022/2023

WAŻNA IMFORMACJA

Szanowni Rodzice, rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się w dniu 16. 05. 2022r. Termin rekrutacji zostanie podany w późniejszym terminie.

 

KOMUNIKAT NR 3/2022  z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich
na rok szkolny 2022/2023 w Bytomiu

            Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 7 marca 2022 r.  

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://przedszkola-bytom.nabory.pl – gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

            Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 28 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

            W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.  

Terminarz rekrutacji*:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym**

 

1

2

3

4

 

1

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

do 28 lutego 2022 r.

---

 

 

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


7 marca 2022 r.
od godz. 9.00

18 marca 2022 r.
do godz. 15.00


16 maja 2022 r.
od godz. 9.00

23 maja 2022 r.
do godz. 15.00

 

 

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO

18 marca 2022 r.
od godz. 15.00

8 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
 

23 maja 2022 r.
od godz. 15.00

30 maja 2022 r.
do godz. 15.00
 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 kwietnia 2022 r.

o godz. 15.00

 

31 maja 2022 r.
o godz. 15.00

 

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

13 - 28 kwietnia 2022 r.

do godz. 15.00

 

1 – 8 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

 

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia  2022 r.

o godz. 15.00

 

9 czerwca 2022 r.

o godz. 15.00

 

 

7

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)

 

* W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 może ulec zmianie.

** Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku niewykorzystania wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym

 

Podstawa prawna:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r.
  w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)              

Na stronie internetowej http://przedszkola-bytom.nabory.pl zamieszczono również informator
o przedszkolach stworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji
o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 1. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl 
 2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
  w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 1 raz, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany
oraz zatwierdzony w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola pierwszego wyboru, wówczas dyrektor tego przedszkola w porozumieniu z rodzicem przekazują wniosek wraz z dokumentacją do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte.

 

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola:

 1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
  od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
 4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
 5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
  w preferowanej przez siebie kolejności.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2022/2023 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego            ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2022/2023

Kryteria  ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
 2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

Kryteria  lokalne:

 1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,
 2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,
 3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 10 pkt,
 4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,
 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 5 pkt,
 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
  o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.  

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-16