Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  STATUT PRZEDSZKOLA
STATUT PRZEDSZKOLA

 

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 63

im. Janusza Korczaka

z Oddziałami Integracyjnymi

W BYTOMIU

 

listopad 2017

Na podstawie art. 322 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 ze zm.) w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawy prawne statutu:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), zwana dalej „Prawem oświatowym”,

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm).

§ 2

1. Przedszkole Miejskie Nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Siedzibą przedszkola jest miasto Bytom, adres: 41 – 933 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 248a.

3. Przedszkole używa podłużnej pieczęci o treści:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 

im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi 

41-933 BYTOM                                                                                               

ul. Strzelców Bytomskich 248a 

tel. 32 286 68 93 

REGON 271069042 NIP 626-26-24-644

 

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Miejskie Nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Do celów administracyjnych, księgowych i statystycznych używany jest skrót nazwy P-63.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytom. Adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

7. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Bytom i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Obsługę finansowo-księgową przedszkola, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu  prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu.

9. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Zadania przedszkola:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, religii,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

  3   Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

  4  Zadania są realizowane poprzez:

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem, w miarę możliwości, indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych, zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

5) przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz uczestniczenie w procesie alfabetyzacji,

6) diagnozę i obserwację dzieci,

7) organizację zajęć rytmiki, które prowadzone są w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy,

8) organizację zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój,

9) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole,

 10) włączenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego,

11) stworzenie miejsc do odpoczynku i odpowiednie wyposażenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci, jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

12) celebrowanie posiłków poprzez kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami.

 

5 W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.

6    Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej

1) każdemu dziecku, które potrzebuje wsparcia ze względu na występujące trudności edukacyjne oraz ze względu na jego szczególne uzdolnienia,

2) rodzicom wychowanków oraz nauczycielom, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijając ich umiejętności wychowawcze w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń celem zwiększenia efektywności udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

6 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa dziecka  w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

7 Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika, w szczególności, z czynników takich jak:

1) niepełnosprawności,

2) niedostosowania społecznego,

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) zaburzeń zachowania lub emocji,

5) szczególnych uzdolnień,

6) specyficznych trudności w uczeniu się,

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,

8) chorób przewlekłych,

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10) niepowodzeń edukacyjnych

11) zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

12) trudności adaptacyjnych, związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianami środowiskowymi lub ze zmianami środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8  Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  i nieodpłatne.

9  Za organizację pomocy psychologiczno–pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor.

10 Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, rehabilitanci, są odpowiedzialni za jakość udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11 W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami,

2) poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

12 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

1) rodziców,

2) dyrektora przedszkola,

3) nauczyciela, wychowawcy grupy, specjalisty,

4) poradni,

5) asystenta edukacji romskiej,

6) pomocy nauczyciela,

7) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego,

8) pracownika socjalnego,

9) asystenta rodziny,

10) kuratora sądowego,

11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci.

13 W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana:

1) dzieciom, w trakcie bieżącej pracy w formie:

a)zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)zajęć specjalistycznych takich jak korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c)zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d)porad i konsultacji,

2) rodzicom i nauczycielom w formie:

a)porad,

b)konsultacji,

c)warsztatów i szkoleń.

14 Czas trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej określają odrębne przepisy.

15 Organizacja współpracy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej z podmiotami wymienionymi w ust. 11 polega na:

1) współpracy w ramach prowadzonej przez przedszkole obserwacji pedagogicznej, mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczna zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), a także mającej na celu określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, rozpoznanie i diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

2) współdziałaniu w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym,

3) wymianie informacji na temat poprawy skuteczności i jakości udzielanej pomocy.

16 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację z udzielanej dziecku  pomocy psychologiczno–pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

17 Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków  niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.

18 Działania o których mowa w ust. 15 dotyczą:

1)efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,

2)tworzenia warunków do rozwoju aktywności dzieci,

3)współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

4)zarządzania przedszkolem.

19 Przedszkole współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, organizując w tym celu: indywidualne spotkania z wychowawcami grup, zajęcia otwarte, integracyjne, uroczystości i inne formy współpracy określone w planie.

20 Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

21Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów.

22 Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiada­jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

3) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

23 Dyrektor powołuje zespoły dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

24 Zespoły te, składają się z nauczycieli oraz specjalistów i mają za zadanie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku.

25 Zespoły opracowują dla dziecka Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który określa:

1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajecia z dzieckiem,

3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin

4) działania wspierające rodziców, zakres współdziałania z poradniami, instytucjami, itp.,

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajecia odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka,

8) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

26 Program opracowuje Zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

27 Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania dziecka zawierają;

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka,

2) zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów, pomocy nauczyciela,

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w życiu przedszkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

28 Wychowanie i opiekę dla wychowanków  niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.

29 Przedszkole  zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

2) w miarę możliwości odpowiednie warunki pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków,

3) realizację programu wychowania przedszkolnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, w celu umożliwienia nauki w dostępnym ich zakresie, usprawnienia zaburzonych funkcji, zapewnienia specjalistycznej pomocy i opieki, zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach szczególnych,

4) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach szczególnych

i inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psycho­fizyczne wychowanków,

5) integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami  pełnosprawnymi,

6) przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu dorosłym.

§4

1 Przedszkole zobowiązane jest do wypełniania funkcji opiekuńczej względem przebywających w nim dzieci, mając na uwadze ochronę ich życia i zdrowia.

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3) promuje zasady dobrego żywienia i zdrowego trybu życia, współpracując w tym zakresie z rodzicami,

4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

2 W czasie pobytu dziecka w przedszkolu bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, i w grupiach najmłodszych dodatkowo pomoc nauczyciela, wspomagani przez pozostałych pracowników przedszkola.

1)  W czasie wycieczek, spacerów, wyjazdów i wyjść poza teren przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby na grupę, z których jedną jest nauczyciel, a w przypadku, gdy do grupy uczęszczają dzieci niepełnosprawne, dodatkowo jedna osoba opiekuje się wyłącznie tymi dziećmi.

2)  Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać woźnej pełniącej dyżur. Analogicznie w momencie odbierania dziecka osoba odbierająca, winna jest zapewnić należytą opiekę i sprawnie wykonać niezbędne czynności związane z przygotowaniem do opuszczenia budynku. Personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez  rodziców/ opiekunów przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed drzwiami wejściowymi, w ogrodzie przedszkolnym lub w innym miejscu posesji przedszkolnej, a także wtedy, gdy dziecko zostało już przekazane rodzicowi.

W momencie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, przejścia korytarzem do sali, wychowankami opiekują się woźne, mające dyżur na holu.

3)  Nauczyciel zobowiązany jest do opieki nad wychowankami do czasu przekazania ich pod opiekę innemu nauczycielowi  oraz do informowania go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

4)  Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 a)  skrupulatnie przestrzega i stosuje przepisy i zarządzenia bhp i p/poż,

       b)  niezwłocznie przerywa i wyprowadza dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć,

 c)  przestrzega ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,

 d)  kontroluje właściwą postawę i zachowanie dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i koryguje zauważone błędy,

 e)  dba o czystość, ład i porządek w sali dydaktycznej,

 f)  usuwa z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci.

5)  Każdorazowo nauczyciel ma obowiązek kontrolować miejsca przebywania wychowanków (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz zabawki i pomoce oraz inny sprzęt.

6)  Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby.

7)  Obowiązkiem nauczyciela jest obserwowanie, sumienne nadzorowanie, nie pozostawianie dzieci bez opieki oraz udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, a także powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka, itp.).

8)  W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na ich zakres czynności w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

9)  W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków oraz innych środków ziołowych bądź homeopatycznych. Do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z innymi objawami chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków.

10)  Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż, przepisów ruchu drogowego oraz wewnętrznych regulaminów, procedur i zasad.

11)  W celu zapewnienia wychowankom pełnego bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu i zajęć poza przedszkolem w placówce zapewnia się:

     a)  odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,

     b)  wyposażenie sal w meble, stoliki i krzesełka, dostosowane do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,

     c)  przeszkolenie nauczycieli i wybranych innych pracowników przedszkola w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

     d) wyposażenie min. 3 pomieszczeń przedszkola (kuchnia, sala nr 1, sala nr 24) w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki opatrunkowe oraz instrukcjęudzielania pierwszej pomocy,

     e) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich,

      f) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych,

     g) oznakowanie ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych,

     h) umieszczenia w budynku planu ewakuacji przedszkola,

     i) kontroli budynku pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków co najmniej 1 raz w roku lub po przerwie trwającej nieprzerwanie co najmniej 2 tygodnie,

     j) ogrodzenia terenu ogrodu,

     k) dbanie z zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek, itp.

     l) właściwe zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu przez nauczycieli,

     ł) realizację przez nauczycieli zadań, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zgodnie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu

     m). przestrzeganie liczebności grup.

12)  Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.

13)  Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia.

14)  Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal dydaktycznych w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola, z wyjątkiem zwierząt wykorzystywanych w dogoterapii.

15)  Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubieranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwić codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

16)  Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, piżamę, w przypadku leżakowania, przybory toaletowe do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

17)  Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedmiotów przyniesionych z domu przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

18)  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

§ 5

 

1 Aby zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo ustala się, że powinny one być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, mogącą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

2 Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno zawierać imię i nazwisko tej osoby, stopień pokrewieństwa.

3 Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami. Dziecko pozostaje w przedszkolu, aż do wyjaśnienia wątpliwości.

4 Dyrektor może zażądać zmiany osoby upoważnionej do odbierana dziecka z przedszkola, w razie powzięcia wątpliwości, co do jej odpowiedzialności.

5 Nie wydaje się dzieci osobom pod wpływem alkoholu.

6 O przypadku każdej odmowy wydania dziecka, powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem/opiekunem dziecka.

7 Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu ich pobytu, nauczyciel oczekuje w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.

8 Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.

9 W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem o tym fakcie rodziców i dyrektora przedszkola.

10 Każdy nauczyciel zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 6

1 Organami przedszkola są:

1) dyrektor

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców

§ 7

1 Stanowisko dyrektora przedszkola powierza i z tego stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Bytomia na podstawie odrębnych przepisów.

2 Dyrektor kieruje przedszkolem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia.

3 Dyrektor przedszkola działa zgodnie ze Statutem i przepisami prawa, a w szczególności:

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

a) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku szkolnego,

b) przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,

c) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

d) organizowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

e) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

f) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie narad i szkoleń, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

4) opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu,

5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,

6) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

7) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu,

8) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola,

b) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

c) dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego lub zestaw programów,

9) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowuje plan finansowy przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

b) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli,

10) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola,

b) organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt,

c) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i dokumentacji innych pracowników przedszkola.

11) w zakresie spraw porządkowych, bhp:

a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza placówką,

c) egzekwuje przestrzeganie ustalonych regulaminów i procedur,

12) jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe,

c) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników przedszkola,

d) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela,

e) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

f) ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

g) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, u

h) ustala plan urlopów pracowników przedszkola,

13) jako przewodniczący rady pedagogicznej:

 1. zawiadamia członków rady pedagogicznej o posiedzeniach, egzekwuje ich obecność na zebraniach,
 2. realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
 3. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
 4. przekazuje członkom rady pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN,
 5. ustala organizację pracy przedszkola,
 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4 Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do powiadamiania dyrektora szkoły, w obrębie której mieszka dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, o spełnianiu przez nie tego obowiązku  oraz o zmianach w tym zakresie.

5 Dyrektor przedszkola w razie potrzeby organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.

6 Dyrektor przedszkola jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 8

1 W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2 W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3 Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4 Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są co najmniej 4 razy w ciągu roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego, podsumowujące wstępną obserwację, półroczne, podsumowujące rok szkolny).

5 Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 9

1 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności,

2) zatwierdzanie zadań do pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola na każdy rok szkolny,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

2 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

2) dopuszczanie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród prezydenta, odznaczeń i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz przydziału czynności dodatkowych,

5) projekt planu finansowego składany przez dyrektora,

6) kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola oraz inne stanowiska kierownicze,

7) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora,

8) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy oraz na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

3 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian oraz uchwala statut przedszkola i jego zmiany.

§ 10

1 Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

2 W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

3 Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem przedszkola. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

4 Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 11

1 W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznie działającym na rzecz przedszkola organem, wspierającym działalność statutową przedszkola.

2 Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej  po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.

3 Do zadań i kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

1) uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

2) współdziałanie z radą pedagogiczną,

3) opiniowanie projektu planu finansowego,

4) przedstawianie wniosków i opinii rodziców na temat wszystkich istotnych spraw dotyczących życia przedszkola, działalności finansowej rady rodziców,

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania lub kształcenia – w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowania lub kształcenia w przedszkolu,

6) wyraża zgodę na wprowadzanie nowych treści do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli,

7) wyraża zgodę na współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.

4 Rada rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5 W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

6 Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola.

7 Zebrania rady rodziców są protokołowane.

8 W posiedzeniu rady rodziców może uczestniczyć z  głosem doradczym dyrektor placówki. Do udziału w posiedzeniach zaproszone mogą być również z głosem doradczym inne osoby.

9 Rada rodziców może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

10 Rada rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego kończących staż na następny stopień awansu zawodowego.

§ 12

1 Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów  prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz bieżącą wymianę informacji.

2 Dyrektor dąży do rozwiązania wszelkich sporów na terenie przedszkola na drodze polubownej.

3 Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu pracy placówki.

4 W celu zapewnienia wymiany bieżących informacji pomiędzy organami organizowane są zebrania rady pedagogicznej, zebrania rady rodziców, spotkania dyrektora z przewodniczącym rady rodziców. Informacje mogą być przekazywane również przez zeszyt zarządzeń, ogłoszenia umieszczane w gazetce informacyjnej oraz rozmowy indywidualne z zainteresowaną osobą.

5 W przypadku wystąpienia kwestii spornych między organami przedszkola winny być one przedstawione na piśmie odpowiedniemu organowi, zgodnie z postanowieniem regulaminu działalności danego organu. Organ, do którego wpłynął wniosek, zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni i przedstawić go na zebraniu zainteresowanym stronom nie później niż 7 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego. Zebranie wyjaśniające jest protokołowane.

6 Szczegółowa procedura rozwiązywania sporów pomiędzy organami jest następująca:

1) spór między radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor przedszkola, przy czym od rozstrzygnięcia dyrektora, każda ze stron może odwołać się do organu prowadzącego,

2)  spór między dyrektorem a radą pedagogiczną lub radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym,

3)  w przypadku sporu między dyrektorem a RP obydwa organy powinny dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

a)  indywidualnych rozmów,

b)  nadzwyczajnych posiedzeń RP zwoływanych na wniosek dyrektora lub RP w ciągu 5 dni od złożenia wniosku,

c)  nadzwyczajnych posiedzeń RP zwoływanych na wniosek dyrektora lub RP z udziałem organu sprawującego nadzór, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,

d)  w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu można złożyć odwołanie do: - w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - w zakresie spraw finansowo – administracyjnych do organu prowadzącego,

4)  w przypadku sporu pomiędzy RP a RR (rodzicami) organy powinny dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

a)  indywidualnej rozmowy: nauczyciel – rodzice,

b)  indywidualnej rozmowy: nauczyciel – rodzice z udziałem dyrektora przedszkola, c). indywidualnej rozmowy dyrektor – rodzice,

c)  zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczyciela, bądź dyrektora w ciagu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

d)  zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczyciela, bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

7 W przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

8 Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 13

1 Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, jest placówką wielooddziałową.

2 Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole po wcześniejszym zaopiniowaniu przez związki zawodowe i  Kuratorium Oświaty.

3 W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci,

2) liczbę oddziałów,

3) czas pracy poszczególnych oddziałów,

4) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4 W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

5 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14

1   Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa ramowy rozkład dnia.

2   Ustala się  ramowy rozkład dnia obowiązujący w przedszkolu:

5.30– 8.00 Schodzenie się dzieci - kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy ruchowe i swobodne z wyboru dzieci w kącikach tematycznych, przy stolikach na dywanie. Czynności opiekuńcze, tworzenie okazji do wymiany informacji.

8.00- 8.20  Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, zabawy przy muzyce, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itd. zestaw zabaw i ćwiczeń porannych, zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                                      

8.20.– 8.30 Przygotowanie do śniadania:  zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

8.30-9.00 ŚNIADANIE samodzielne spożywanie posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

 9.00-11.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego: tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolny: obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

11.45-12.15 OBIAD  samodzielne spożywanie posiłków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

12.15-13.50 Dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zabawy i zajęcia integrujące grupę o charakterze relaksacyjnym, zabawy na powietrzu, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, prace porządkowe.

13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.                                      

14.00 – 14.15 PODWIECZOREK samodzielne spożywanie posiłków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

14.15-17.00 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie: indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dziecka; zajęcia dodatkowe, praca stymulacyjna, rozmowy indywidualne.Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez nauczyciela aktywizujące dzieci, zgodnie z ich potencjałem i zainteresowaniami z zakresu działalności artystycznej, językowej, matematycznej, itp. Rozchodzenie się do domów.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dania, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej nie później jak do 10 września każdego roku.

§ 15

1 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

2 Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb, zainteresowań, uzdolnień itp.

3 Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu stosownego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

1)  Przedszkole wydaje nieodpłatnie na pisemny wniosek rodziców legitymacje dla dzieci niepełnosprawnych według zasad i wzoru określonych w odrębnych przepisach.

2)  Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty i pieczęci podłużnej przedszkola.

3)  Za wydanie duplikatu legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora przedszkola.

4)  Przedszkole wydaje zaświadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ważność zaświadczenia potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty i pieczęci okrągłej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

4 Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25, a w oddziale integracyjnym, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba dzieci nie powinna przekraczać od 15 – 20 osób, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

5 Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych i dydaktyczno -

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

     1)  Grupy międzyoddziałowe tworzone są na okres roku szkolnego w godzinach od 5.30 do 8.00 i od 15.00 do 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka przychodząca do pracy na godzinę 5.30 przyjmuje dzieci i prowadzi z nimi zajęcia do godziny otwarcia pozostałych oddziałów, natomiast nauczycielka, kończąca pracę o godzinie 17.00, przyjmuje dzieci ze wszystkich grup, zgodnie z przyjętym planem pracy oddziałów, do momentu zamknięcia przedszkola.

     2)  Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25 osób.

     3)  W okresach niskiej frekwencji (np. ferie zimowe, wiosenne, okresy świąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie wekendy, itp.) dyrektor może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności dzieci w grupie.

6 Dyrektor powierza każdy oddział opiece nauczyciela.

7 W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

8 W przypadku nieobecności nauczyciela organizuje się zastępstwa. Osobą odpowiedzialną za organizację zastępstwa jest wicedyrektor bądź inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. Dopuszcza się łączenie grup.

9 Pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.

10 Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

§ 16

1 Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oddziale  na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora, na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2 Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku, jeżeli jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

3 Dopuszcza się prowadzenie pracy pedagogicznej w oparciu o program autorski lub zmodyfikowany przez nauczyciela program, opracowany przez specjalistów lub zaproponowany przez wydawnictwo.

4 Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

5 Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną zatwierdzoną w trybie przewidzianym przepisami prawa.

6 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7 Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców:

1) nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne, w wymiarze dwóch ok. 15-minutowych zajęć tygodniowo dla dzieci 3 - 4 letnich i dwóch ok. 30-minutowych zajęć tygodniowo dla dzieci 5 – 6 letnich,

2) przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego, bądź właściwe władze zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych,

3) przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków,

4) jeżeli na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyprzedszkolnej lub poza przedszkolnym punktem katechetycznym,

5) dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

8 Dzieci na wniosek rodziców  mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

9 Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Do ich prowadzenia, przy zaistnieniu szczególnych potrzeb, dyrektor przedszkola może, za zgodą Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego, zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, zgodnie z innymi przepisami szczegółowymi.

10 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i ok. 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

11 Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

12 Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określony jest w innym przepisie.

13 Udział dzieci w zajęciach dodatkowych realizowanych poza czasem bezpłatnym, traktowany jest jako czas pobytu dziecka w przedszkolu i podlega opłacie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i prawem oświatowym.

14 Przedszkole może być organizatorem konkursów tematycznych o zasięgu wewnątrzprzedszkolnym, międzyprzedszkolnym i lokalnym. Konkursy tematyczne są rozszerzeniem i uzupełnieniem treści edukacyjnych realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 17

1 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2 Przerwa wakacyjna ustalonana jest przez  organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola.

3 Przedszkole pracuje w godzinach od 5.30 do17.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4 Dzienny czas pracy przedszkola oraz dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów ustalony jest z organem prowadzącym, z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

5 Zmianę w organizacji przedszkola dopuszcza się w przypadku dużej absencji dzieci  dzieci lub nauczycieli.

6 Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Bytom.

7 Świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom w zakresie nauczania wychowania i opieki w  wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie dla dzieci do 5 lat.

8 Dziecko  6 letnie podlegające rocznemu  przygotowaniu przedszkolnemu, wychowanie przedszkolne realizuje nieodpłatnie.

9 Wysokość opłaty godzinowej za świadczenia powyżej 5 bezpłatnych godzin dziennie ustala organ prowadzący.

10 Maksymalna wysokość opłaty godzinowej, o której mowa w ust. 9  podlega waloryzacji.

11 Ewidencja liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dziennikach zajęć oddziału oraz dla celów rozliczeniowych w systemie elektronicznym, rejestrującym godzinę przyprowadzenia i odbioru dziecka z przedszkola, przy czym pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest czasem bezpłatnym.

12 Wysokość opłaty o której mowa  ust. 7 podlega obniżeniu w zależności od liczby rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola:

1) za drugie  dziecko z danej rodziny ponoszącej odpłatność za pierwsze dzieci - 80% opłaty określonej w uchwałe rady miasta,

2) za trzecie  i każde następne  dziecko z danej rodziny  ponoszącej odpłatność za pierwsze i drugie dziecko - 50% opłaty  określonej  w uchwale Rady Miejskiej,

3) zwalnia się z kosztów pobytu  wychowanków placówek  opiekuńczo –wychowawczych.

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola, zgodnie z normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektora z organem prowadzącym.

      14 Zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej przez dzieci i pracowników przedszkola określa dyrektor, wydając stosowne zarządzenie, zaakceptowane przez Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu           Miejskiego w Bytomiu.

      15 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, za każdy dzień nieobecności.

      16 Opłaty, za pobyt i wyżywienie wnosi się w terminie ustalonym w zawartej z przedszkolem umowie i na rachunek bankowy wskazany w  umowie. W przypadku opóźnienia, będą naliczane odsetki ustawowe. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data wpływu na konto bankowe przedszkola.

      17 Wszelkich zmian w umowie dokonuje się w formie pisemnej najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zmiana.

 § 18

1 Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nauczyciel sporządza comiesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, dopuszczony do użytku w danych roku szkolnym program wychowania  przedszkolnego, koncepcję pracy placówki, prowadzi dokumentację obserwacji pedagogicznej oraz dziennik zajęć, w którym odnotowuje przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w każdym dniu. Do dziennika zajęć wpisuje również nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i ich adresy zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego, a także odnotowuje obecność dzieci. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.

Dokumentację nauczyciela stanowi również inna dokumentacja ustalona przez dyrektora na początku każdego roku szkolnego.

2 Przedszkole prowadzi inną dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepsiami.

3 Sposób dokumentowania prowadzonej obserwacji pedagogicznej i indywidualnej pracy z dzieckiem  ustala rada pedagogiczna.

4 Przedszkole wydaje rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w terminie - do końca kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

5 Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów, zgodnych z posiadaną dokumentacją odpowiedzialny jest dyrektor.

§ 19

1 Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych grup,

2) gabinety do zajęć specjalistycznych,

3) salę ruchu,

4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalne,

5) węzeł kuchenny,

6) szatnie dla dzieci,

7) sanitariaty w sześciu salach zajęć  oraz na każdym piętrze.

2 Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

3 Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki:

1) przy organizacji zajęć, imprez, wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez, wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,

4 W przedszkolu mogą być prowadzone praktyki pedagogiczne dla studentów wyższych uczelni, przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Szczegółowe zasady organizacji praktyk określają odrębne przepisy.

§ 20

1 Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, których stan których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, mającym na celu wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole.

2 Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor - na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz w uzgodnieniu z organem  prowadzącym - w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń i wytycznych.

3 Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

4 W indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

5 Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

6 Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

7 Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

8 Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w przedszkolu.

9 Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

10 Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, która wydała orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole.

§ 21

1 Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2 Dyrektor powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3 W skład Zespołu wchodzą: pedagog, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda, inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4 Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w zyciu społecznym oraz eliminowania barier i ograniczeń w srodowisku utrudniającym jego funkcjonowanie,

2) nawiązanie współpracy z przedszkolem, do którego dziecko uczęszcza lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

3) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno – rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji, dotyczących wspomagania rozwoju,

4) nawiązanie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomcy, stosowanie do potrzeb,

5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania , z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji Programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem,

6) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w srodowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,

7) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

5 Indywidualny program wczesnego wspomagania określa:

1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w zyciu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie bariei i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w zyciu społecznym,

2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu,

3) zakres współpracy z instytucjami,

4) sposób oceny postępów dziecka.

6 Pracę zespołu koordynuje nauczyciel, upoważniony przez dyrektora.

7 Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka.

8 Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż określony wyżej.

9 Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

10 W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

11Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

12 Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

13 Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 22

1 Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka­cyjnych.

2 Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z wychowankiem.

3 Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.

4 Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

5 Na wniosek rodziców wychowanka dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6 Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunko­wane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.

§ 23

1 Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, a także nauki własnej historii i kultury.

2  Przedszkole może prowadzić dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący przedszkole przyzna godziny na realizację tych zajęć.

3 Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu organizuje dyrektor na wniosek złożony przez rodziców dziecka. Wniosek składa się dyrektorowi w terminie do dnia 20 września. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może przyjąć wniosek po terminie. Wniosek dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

4 Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

5 Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być organizowana:

1)      w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego,

2)      przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym,

3)      przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku regionalnym.

6 Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej nauki jest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo. W przypadku gdy nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest organizowana w formie prowadzenia zajęć w języku mniejszości lub języku regionalnym, zajęcia przedszkolne są prowadzone także w języku polskim, w wymiarze 8 zajęć przedszkolnych tygodniowo.

7 Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8 Organ prowadzący oraz dyrektor współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

9 Przedszkole podejmuje, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć wyrównawczych.

§ 24

1 Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2 Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli określa prawo oświatowe.

3 Dzieci osób nie będących obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

§ 25

1 Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2) nieobecności dziecka trwającej ponad jeden miesiąc i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola,

3) zalegania z odpłatnością za przedszkole za co najmniej 2 miesiące,

4) stałych agresywnych zachowań dziecka, zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych dzieci i niepodjęcie przez rodziców współpracy, zmierzającej do rozwiązania problemu,

5) zatajenia ciężkich chorób dziecka niezgłoszonych przez rodziców,

6) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2 W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola dyrektor zobowiązany jest powiadomić rodziców o tym fakcie na piśmie.

3 Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z przyczyn zawartych w punktach 2-6 nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

§ 26

1 Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 7 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

3 Decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego dziecka, o którym mowa w ust. 2 wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

4 Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) na pisemny wniosek rodziców uzasadniający potrzebę umieszczenia dziecka w przedszkolu,

2) w miarę wolnych miejsc w najmłodszej grupie wiekowej,

3) po zapoznaniu rodziców z warunkami i zasadami pobytu dziecka w oddziale.

5 Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

6 Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie może być wydane  przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku dołączono:

1) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków, umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniany przez uczęszczanie dziecka do przedszkola za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

8 Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9 Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przedszkolu.

10 Usprawiedliwienie nieobecności dziecka może nastąpić poprzez dostarczenie nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego, bądź innego pisemnego usprawiedliwienia najpóźniej w pierwszym dniu przyjścia dziecka po nieobecności, a w przypadku nieobecności, trwającej dwa tygodnie i dłużej – dodatkowo wcześniejsze zawiadomienie nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

11 W przypadku niedopełnienia powyższych formalności, dyrektor przedszkola ma obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwej szkoły obwodowej o niespełnianiu przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

12 Dzieci niebędące obywatelami polskimi mają prawo do korzystania z nauki i opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.

13 Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności ma prawo do:

1) akceptacji takim, jakie jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

4) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

5) pomocy i ochrony przy pokonaniu przeżyć, związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,

6) aktywnej dyskusji z dzieckiem i dorosłymi,

7) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

8) badania i eksperymentowania,

9) różnorodności doświadczeń,

10) fantazji i własnych światów,

11) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,

12) zapewnienia przez przedszkole warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

13) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

14 W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci kar naruszających ich nietykalność i godność osobistą.

15 Do obowiązków dzieci uczęszczających do przedszkola należy:

1) stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej,

2) poszanowanie mienia przedszkolnego,

3) szanowania wytworów innych dzieci,

4) podporządkowanie się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek,

5) przestrzegania zasad higieny.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 27

1 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do przedszkola i zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia oraz poinformowanie w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka o realizacji tego obowiązku,

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta,

4) znajomość rozkładu dnia w oddziale, do którego uczęszcza dziecko, w celu zapewnienia mu możliwości korzystania z zajęć dydaktycznych i wychowawczych, wpływających na rozwój dojrzałości szkolnej,

5) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

6) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,

7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w sposób zapewniający dziecku pełne bezpieczeństwo, terminowe uiszczanie odpłatności za świadczenia przedszkola zawarte w umowie,

8) terminowe uiszczanie odpłatności za świadczenia przedszkola, zawarte w umowie,

9) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

10) znajomość i przestrzeganie procedur wewnątrzprzedszkolnych,

11) znajomość przyjętych w grupie dziecka umów, opracowanych przez dzieci i nauczycieli, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej,

12) wspieranie działań nauczycieli w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej,

13) interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka,

14) aktualizowanie danych kontaktowych (numerów telefonów, adresów zamieszkania).

2 Przedszkole oczekuje od rodziców:

1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

2) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

3) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

4) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki,

5) utrwalania właściwych zachowań związanych z bezpieczeństwem, w tym zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,

6) śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

§ 28

1 Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju, w tym w szczególności:

1) kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,

2) rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania,

3) wzmacniania więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem.

2 Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami, wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji  pracy przedszkola,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo - radę rodziców,

6) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspierać w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb,

7) współdecydowania w sprawach, dotyczących współdziałania przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

8) kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 7) podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań, wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

9) wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

3 Rodzice podejmują decyzję o ubezpieczeniu dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyborze firmy ubezpieczeniowej oraz upoważnieniu dyrektora przedszkola do podejmowania działań w ich imieniu.

§ 29

1 Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.

2 Formy współpracy z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą,

3) kąciki dla rodziców wewnątrz przedszkola,

4) zajęcia otwarte, uroczystości i spotkania grupowe,

5) informacje, umieszczane na stronie internetowej przedszkola,

6) komunikacja telefoniczna i drogą e-mail,

7) warsztaty metodyczne dla rodziców.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 31

1 W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz specjaliści, jak: logopeda, pedagog, psycholog, rehabilitant, terapeuta SI, wspomagający rozwój dziecka.

2 Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

3 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, kształtować postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka i respektowaniem jego praw.

4 Nauczyciel organizuje zajęcia, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć.

5 Nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola o zagrożeniach dla życia i zdrowia wychowanków oraz o zaistniałych na zajęciach wypadkach.

6 Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola oraz cywilnie i karnie za tragiczne skutki, wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w trakcie organizowanych zajęć w przedszkolu i poza placówką (wycieczki, spacery, wyjścia do kina itp.)

7 Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, przekazywania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju; w tym celu zobowiązany jest do organizowania przynajmniej 3 razy w roku spotkań z rodzicami w formie zebrań, zajęć, uroczystości, kontaktów okolicznościowych i indywidualnych. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

2) planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z założeniami  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w danym roku szkolnym programu wychowania przedszkolnego oraz z uwzględnieniem zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola i specyfiki rozwojowej dzieci w danym oddziale, a także mając na uwadze ustalenia rady pedagogicznej, dotyczące formy pisania planów.

a) nauczyciel przygotowuje na każdy miesiąc i przedkłada dyrektorowi do zatwierdzenia, plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

b) plan pracy zawiera: harmonogram zajęć w danym roku szkolnym, wykaz literatury, tematykę tygodniową i tematy dnia, zadania do realizacji z całą grupą z wyszczególnionymi celami ogólnymi i operacyjnymi, zadania do realizacji w ramach pracy zespołowej i indywidualnej, zadania, dotyczące współpracy z rodzicami.

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpoznawaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowaniem wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień.

     a) nauczyciel dokonuje obserwacji wychowanków w oparciu o arkusz obserwacji min. 3 razy w roku szkolnym,

     b) podsumowuje obserwacje pedagogiczne i wytycza kierunki pracy z dziećmi.

4) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (diagnoza przedszkolna) i powtórnym dokonaniem diagnozy przedszkolnej w celu sporządzenia „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ”

5) współpraca ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i  inną - w zakresie tworzonych zespołów - poprzez porady, konsultacje, warsztaty dla nauczycieli.

8 Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

9 Nauczyciel ma prawo do:

1)   podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania,

2)   decydowania o wyborze form i metod pracy,

3)   opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki,

4)   publikowania materiałów związanych z wykonywana pracą,

5)   promowania swoich działań,

6)   uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym,

7)   korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji oświatowych.

10  Do zadań nauczyciela logopedy należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z rodzicami dzieci,

4)   wspieranie  nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

5)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)   udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,

7)   staranne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

11  Do zadań specjalistów należy w szczególności:

1) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,

2) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych,

3) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie,

4) opracowywanie  dla każdego dziecka niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, indywidualnych programów edukacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,

5) aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,

6) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny.

12  Do zadań surdopedagoga należy w szczególności:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem niedosłyszącym i niesłyszącym,

2) współpracowanie z nauczycielem w grupie integracyjnej w celu minimalizowania skutków dysfunkcji słuchu,

3) współpraca w zakresie opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych,

4) współpraca z rodzicami,

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13  Do zadań tyflopedagoga należy w szczególności:

     1).  planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem słabowidzącym, niedowidzącym i niewidomym,

2)  współpracowanie z nauczycielem w grupie integracyjnej w celu minimalizowania skutków dysfunkcji słuchu,

3) współpraca w zakresie opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych,

4) współpraca z rodzicami,

5) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14  Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań sondażowych, a także zgłaszanych przez rodziców,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli, 

4) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej,

5) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców,

6) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych,

8) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji

            podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji,

               9) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego,

              10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

15   Do zadań rehabilitanta, terapeuty SI należy w szczególności:

        1) kwalifikowanie dzieci do zajęć terapeutycznych,

2) prowadzenie indywidualnej rehabilitacji dzieci zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa dziecka, a także wynikającej z  zaleceń lekarskich,       

3) prowadzenie dokumentacji w zakresie rehabilitacji dzieci,

4) organizowanie konsultacji i instruktażu oraz zajęć otwartych dla rodziców,     

5) ścisłą współpracę z nauczycielkami poszczególnych grup i rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,    

6) współdziałanie z psychologiem, tyflopedagogiem i surdopedagogiem, a także innymi specjalistami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjnych.

16  Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe należy:

      1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami,

      2) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka,

      3) informowanie dyrektora przedszkola o postępach i potrzebach dzieci w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć,

      4)dbałość o jakość prowadzonych zajęć.

§ 31

1 W przedszkolu zostało utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. Kompetencje wicedyrektora w szczególności dotyczą:

1) organizowania i kontrolowania pracy na placówce przedszkolnej w zakresie ustalonym przez dyrektora przedszkola,

2) współprowadzenia spraw kadrowych pracowników administracyjno – obsługowych i pedagogicznych,

3) wykonywania obowiązków związanych z naliczaniem odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przez dyrektora przedszkola.

§ 33

1 Pracownicy administracyjno – obsługowi zatrudnieni w przedszkolu, mają za zadanie wspomaganie dyrektora placówki w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedszkola.

2 Specjalista oraz intendent wykonują pracę związaną z:

1) zaopatrzeniem placówki w artykuły żywnościowe, gospodarcze i inne,

2)  rejestrowaniem i opisywaniem faktur, współpracowanie z księgowością,

3) przygotowywaniem umów i zleceń z kontrahentami,

4) czuwaniem nad przeglądami budowlanymi,

5) organizowaniem i czuwaniem nad prawidłowym przygotowywaniem posiłków,

6) nadzór nad prawidłowym rozdziałem posiłków dzieciom,

7) prowadzeniem dokumentacji żywieniowej, magazynowej i innej.

3 Pracownicy zatrudnieni w kuchni wykonują pracę, dotyczącą zdrowego i higienicznego przygotowania posiłków zgodnych z zasadami HACCP i GHP oraz przyjętymi normami żywieniowymi określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

4 Zadaniem dozorców, rzemieślnika, ogrodnika i woźnych jest:

1) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

2) codzienne sprzątanie przydzielonych rejonów,

3) mycie okien, drzwi, obudów na kaloryferach,

4) odkurzanie dywanów,

5) dbanie o czystość pomieszczeń sanitarnych,

6) pranie ręczników i bielizny pościelowej,

7) pełnienie dyżurów na holu przedszkolnym,

8) dbanie o estetykę otoczenia przedszkola w rożnych porach roku,

9) zamiatanie, zgarnianie liści, odśnieżanie,

10) dbanie o rośliny i sprzęt ogrodowy w ogrodzie przedszkolnym,

11) dokonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,

12) dokonywanie remontów pomieszczeń przedszkolnych

5 Zadaniem pomocy nauczyciela jest spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków grupy, w której pracuje.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 34

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 35

1 Zmiany w statucie mogą być wprowadzone na wniosek:

1) rady pedagogicznej, w tym:

a) dyrektora - jako przewodniczącego rady pedagogicznej,

b) nauczycieli – jako członków rady pedagogicznej.

2) rady rodziców

2 Zmiany do statutu wprowadza się w przypadku:

1) zmiany w przepisach prawa, w szczególności oświatowego,

2) zaleceń pokontrolnych organów uprawnionych do kontrolowania działalności przedszkola,

3) potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu społeczności przedszkolnej,

4) innych potrzeb takich jak: zmiana nazwy, nadanie imienia itp.

3 Statut przedszkola zatwierdza i uchwala rada pedagogiczna.

4 Wszelkie zmiany dotyczące statutu przedszkola wprowadzane są mocą uchwały rady pedagogicznej – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5 Dyrektor przedszkola w następstwie wprowadzenia dwóch nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst jednolity statutu, z uwzględnieniem zmian, wynikających z tych nowelizacji.

§ 36

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1 Wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń.

2 Udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora.

3 Zamieszczenie Statutu na stronie internetowej przedszkola.

§ 37

1 Regulaminy działalności uchwalone przez organy, działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa oświatowego i ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

§ 38

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 40

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Dyrektor przedszkola


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-06