To takie proste!
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU
Strona głowna  /  KORONAWIRUS- WAŻNE!
KORONAWIRUS- WAŻNE!

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW

 

Cel procedury

 

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań Rodziców/opiekunów prawnych.

 

Zakres procedury

 

Dokument określa Procedury bezpieczeństwa dotyczące rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

 

Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale należy mięć świadomość, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowne OŚWIADCZENIA i DEKLARACJE.

 

RODZICU:

 

1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

 

2. Do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci, których rodzice wcześniej zadeklarowali chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub uzasadnili taką konieczność telefonicznie z Dyrektorem placówki i uzyskali zgodę na przyprowadzenie dziecka.

 

3. Ulega zmianie miejsce wejścia dla dzieci do przedszkola. Udostępnione zostanie wejście przez ogród przedszkolny od ulicy Hlonda.

 

4. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust, którą powinno mieć założoną w chwili wejścia do budynku.

 

5. Wskaż w przygotowanym do tego celu upoważnieniu (maksymalnie 2 osoby), które będą odbierały dziecko z przedszkola. W miarę możliwości zadbaj o to, aby do przedszkola twoje dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

6. Czekając przed wejściem do przedszkola - zachowaj dystans społeczny (minimum 2 metry).

 

7.  Niezwłocznie po wejściu do budynku zdezynfekuj ręce - pamiętaj o obowiązku zasłaniania   nosa i ust na terenie placówki.

 

8. W wiatrołapie (strefa bezpieczeństwa) może znajdować się tylko jeden dorosły i jedno dziecko.

 

9.   Przy wejściu pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i zapisuje wynik na liście wejść. Rodzic podpisem potwierdza że dane, dotyczące sytuacji zdrowotnej rodziny i najbliższego otoczenia dziecka, zawarte w oświadczeniu (załącznik nr 1)nie uległy zmianie.

 

10. Dzieci (po zmierzeniu temperatury), przyjmowane są od Rodziców z wiatrołapu przez personel przedszkola – Rodzice/opiekunowie prawni  nie wchodzą na teren szatni.


11. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej pracownik przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

 

12. Zabierz maseczkę dziecka do domu - nie pozostawiaj maski w przedszkolu.

 

13. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

 

14. Dzieci w przedszkolu powinny posiadać tylko swoje pantofle na zmianę oraz w worku ubranko na zmianę, aby w razie konieczności dziecko przebrać.

 

15. Dziecko w szatni, podczas przebierania się, wspierane jest przez pracownika przedszkola i przeprowadzane do sali zajęć pod opiekę nauczyciela.

 

16. Zarówno godzina przyjścia jak i wyjścia dziecka z przedszkola jest bardzo istotna, aby dziecko przygotować do wyjścia i przekazać rodzicowi. Pamiętaj, o zadeklarowanych godzinach przyprowadzania i odbierania dziecka i bądź punktualny!

 

17. Przyprowadzaj do przedszkola tylko zdrowe dziecko: bez podwyższonej temperatury, bez kataru, zmian skórnych itp. Dzieci z jakimkolwiek objawem choroby nie mogą przybywać w przedszkolu.

 

18. Dla szybkiej sprawnej komunikacji, między Tobą a Przedszkolem, podaj  swój aktualny numer telefonu i odbieraj bezwzględnie wszystkie telefony z przedszkola.

 

19. Pamiętaj, że jeżeli podczas pobytu Twojego dziecka w przedszkolu wystąpią jakieś objawy chorobowe, zostaniesz poinformowany telefonicznie o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. Miej włączony telefon, jesteś zobowiązany odebrać swoje dziecko z przedszkola niezwłocznie, maksymalnie w ciągu godziny od otrzymania telefonu z placówki. W tym czasie Twoje dziecko będzie odizolowane w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, gdzie pozostanie pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola do momentu odebrania przez Rodzica/opiekuna prawnego.


20. Poinformuj placówkę o przebiegu choroby. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 

21. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu stosując się do zaleceń służb sanitarnych.

 

22. Musisz wiedzieć, że według zaleceń nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola ( spacery, wycieczki).Z sal zabaw zostaną usunięte przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować (maskotki, lalki, wózki, puzzle, układanki, dywany).

 

23. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

24. Zwracaj uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.


25. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola  do ustalonej na czas reżimu sanitarnego godziny. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni, dezynfekowane powierzchnie, wszystkie klamki i poręcze.

 

26. W czasie reżimu sanitarnego nie organizuje się w przedszkolu leżakowania i mycia zębów.

 

27. Procedura obowiązuje do odwołania.


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-27