Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

 

...............................................                                                         Załącznik nr 1

/pieczątka Wykonawcy/

 

 

O F E R T A

dotycząca postępowania poniżej 130 000 zł

„wykonanie bramy wjazdowej z furtką w Przedszkolu Miejskim nr 63  w Bytomiu”

 

złożona przez:

Nazwa: ……………………………………………………….....….………………..............................

Adres: …………………………………………………….…………………..........….......…………….....

Telefon: ………………...... Faks: ……………....…...  E-mail: ..............................................

 

 

cena oferty wynosi : ............................... zł brutto

 

(słownie : ................................................................................................................................)

 

w tym  ............ % podatku VAT.

 

 

Udzielam Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty, liczonej od daty odbioru końcowego robót.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy 8 tygodni. 

 

Akceptuję warunki płatności określone w istotnych postanowieniach umownych z 30 dniowym

terminem płatności wynagrodzenia.

 

Zamierzam powierzyć podwykonawcy do wykonania część zamówienia obejmującą....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia umowne.

Ofertę sporządzono w dniu ........................         

 

 

 

..............................................................................

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób                                   

   upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)