PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

MISJA I WIZJA

  

 WIZJA PRZEDSZKOLA

 

“W NASZYM PRZEDSZKOLU  

KAŻDE DZIECKO CZUJE SIĘ SZCZĘŚLIWE”

 

 

 

WYCHOWANKOWIE OPUSZCZAJĄCY MURY PRZEDSZKOLA są otwarci, tolerancyjni dla dzieci chorych, ubogich, doświadczonych przez los, potrafiący żyć w grupie rówieśniczej – uspołecznieni, rozsądni i rozważni życiowo, twórczy, przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

 

KADRA PEDAGOGICZNA charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, wysokimi kwalifikacjami, kreatywnością i otwartością na nowości i zmiany, umiejętnością stosowania aktywnych metod pracy z dzieckiem, dużym doświadczeniem pedagogicznym, dbałością  o rozwój zawodowy.

 

 

RODZICE są zadowoleni z przedszkola jako placówki opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej, chętnie zapisują do nas dzieci, rozumieją potrzebę wczesnej edukacji przedszkolnej, rozumieją kwestie wspólnej edukacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, chętnie współpracują z przedszkolem na różnych płaszczyznach.

 

 

PRZEDSZKOLE JAKO INSTYTUCJA  jest placówką z dobrą lokalizacją, pięknym ogrodem i bogatą bazą dydaktyczną. Zapewnia bezpieczeństwo, opiekę, wychowanie i edukację oraz poszanowanie godności dzieci, bez względu na różnice płci, rasy, sytuacji materialnej, niepełnosprawności, współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

      Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie i uczenie się dzieciom w wieku od  3 – 6 lat, w tym dzieciom niepełnosprawnym w oddziałach integracyjnych w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. 

Wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.