PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole63bytom.blizej.info

/Data publikacji strony internetowej: 2010-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-10-28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Świderska, e-mail: agnieszka.swiderska@przedszkole63bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 286 68 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Strzelców Bytomskich 248a w Bytomiu. Na teren placówki wchodzi się przez bramę zamykaną na klamkę i zabezpieczoną łańcuchem i kłódką. Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie a następnie drzwi otwierane elektronicznie. (dzwonek przywołujący personel znajduje się na wysokości ok 160cm). Kancelaria przedszkola znajduje się na poziomie „0” budynku, sale przedszkolne umiejscowione są na  poziomie „0”, poziomie 1 i na poziomie - 1 budynku, dojście schodami i windą dla niepełnosprawnych . Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym. Ograniczenia dotyczą pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (zaplecze gospodarczo kuchenne). W przedszkolu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa została dostosowana do wymagań prawnych, istnieje możliwość zmiany ustawień kontrastu oraz wielkości czcionki.

 

Sprawozdania finansowe za 2020 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych.

 

 

"Sprawozdania finansowe za 2019 r. są dostępne na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu pod adresem www.cuw.bytom.pl w zakładce Sprawozdania finansowe CUW i jednostek obsługiwanych"
PETYCJA