PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

RODO

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: p.Aleksandra Słoma

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3.  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g   RODO w celu zdeklarowania kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, prowadzonego na podstawie art. 130 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące system informatyczny placówki oraz firma KRAKFIN obsługująca elektroniczny nabór do przedszkoli.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu:w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola - przez okres uczęszczania do przedszkola i dalej zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola - przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679).
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału dziecka w rekrutacji do przedszkola.

 

 

 

PRACA ZDALNA, ważne informacje:

 

Linki ze strony https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo przygotowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwo Edukacji Narodowej:

·         ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1459

·         dane dzieci bezpieczne w sieci>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

·         ochrona danych osobowych w szkole>> https://uodo.gov.pl/pl/383/479

·         tworzenie haseł dostępowych>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1285 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY–
ZDALNE NAUCZANIE

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wykorzystania w pracy zdalnej systemów operacyjnych, systemów kadrowych, systemów pracujących w chmurze, systemów udostępniania plików, oprogramowania specjalistycznego, wykorzystywanego w placówkach oświatowych, tworzenia oprogramowania i rozwiązań z zakresu informatyki w celu umożliwienia pracy zdalnej pracownikom przedszkola oraz usprawnienia samej pracy przedszkola,

testowania i naprawy problemów z zakresu informatyki w wymienionych wyżej systemach informatycznych jest firma Visual Solutions w Bytomiu, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i o Działalności Gospodarczej posiadającej numer NIP 6263022031 oraz numer REGON 364627300.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: osobistej poczty elektronicznej w domenie przedszkola i katalogów i plików w chmurze, a także na postawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem / opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych w celu realizacji zadania.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania zajęć w formie zdalnego nauczania do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego. Przysługuje prawo możliwosci cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawe zgody przed jej wycofaniem. 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a

tel.32 286 68 93 adres e-mail: przedszkole63bytom@poczta.onet.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z realizowaniem zadania
  w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zgodnie ze Statutem przedszkola.
 2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, pokrewieństwo, numer i seria dowodu osobistego, numer telefonu.
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni dziecka;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do czasu uczęszczania dziecka do przedszkola;
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  w tym profilowaniu
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO,  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a

tel.32 286 68 93 adres e-mail: przedszkole63bytom@poczta.onet.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
i wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań w szczególności prowadzenia dziennika zajęć, prowadzenie ewidencji Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, zaświadczeń, legitymacjioraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,organizacji wycieczek, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków, prowadzenia rozliczenia pobytu w przedszkolu na podstawie przepisów, w szczególnościustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

 1. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a,  art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu realizacji zadań Administratora;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące system informatyczny”: Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu, ul. Smolenia 35; CEBP 24.12 Sp.z o.o. w Krakowie, ul. Kwiatowa 3;Visual Solutions w Bytomiu, pl.Żeromskiego 5/4, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 

 1. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych, od 5 do 25 lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub do czasu jej wycofania;
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 3. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie  zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane,
  w tym dane do kontaktu;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy - do czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy. 

 

 


 

 

WZÓR INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 14 RODO W PRZYPADKU PIERWSZEGO KONTAKTU – PISMO DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Zgodnie z art. 14 RODO informujemy, że

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu …………………..na podstawie przepisów prawa………………………………………………;
 2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – ………………………………………..;
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych – ………………………………………………;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane……………. (np. do momentu zakończenia wszczętej sprawy, data)  w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/ obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);
 7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 248a

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z
 1. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie postępowania przetargowego/zapytania ofertowego,
 2. zawarciem umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO z wyłonionym przedmiotem;

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty w związku
  z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora; 
 2. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 4. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Obowiązek podania dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.