PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

KORONAWIRUS- WAŻNE!

Z dniem 16 maja na obszarze naszego kraju został odwołany stan epidemii.

Jednak nadal będziemy postępować ostrożnie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Istotne informacje, dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa poniżej:

kliknij w link:

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW

 

Cel procedury

 

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań Rodziców/opiekunów prawnych.

 

Zakres procedury

 

Dokument określa Procedury bezpieczeństwa, dotyczące rodziców/opiekunów prawnych dzieci, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

 

Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale należy mieć świadomość, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowne OŚWIADCZENIA i DEKLARACJE.

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące rodziców/opiekunów

 

 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami, obowiązującymi w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii i wypełnieniu oraz podpisaniu stosownych upoważnień i oświadczeń oraz deklaracji.

 

 1. Ulega zmianie miejsce wejścia dla dzieci do przedszkola. Nadal udostępnione zostanie wejście przez ogród przedszkolny od ulicy Hlonda.

 

 1. Rodzic/opiekun ma obowiązek w sposób szczególny przestrzegać następujących zasad:

1). wskazać, w przygotowanym do tego celu upoważnieniu, osoby (maksymalnie 4), które będą odbierały dziecko z przedszkola, w miarę możliwości zadbać o to, aby do przedszkola dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba,

2). dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe,

3). czekając przed wejściem do przedszkola – należy zachować dystans społeczny (minimum 1,5 metry),

4). niezwłocznie po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce - pamiętać o osłonie nosa i ust,

5). w wiatrołapie (strefa bezpieczeństwa) może znajdować się tylko jeden dorosły i jedno dziecko, w każdej szatni – do 5 par osób (dziecko + rodzic).

 

       3. Przy wejściu, pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.

 

       4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, ma podwyższoną temperaturę powyżej 37 stopni C, pracownik przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

 

       5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

 

       6. Dzieci w przedszkolu powinny posiadać tylko swoje pantofle na zmianę oraz w worku ubranko na zmianę, aby w razie konieczności dziecko przebrać.

 

        7. Zarówno godzina przyjścia jak i wyjścia dziecka z przedszkola jest bardzo istotna, aby dziecko przygotować do wyjścia i przekazać rodzicowi. Rodzicu/opiekunie  pamiętaj o zadeklarowanych godzinach przyprowadzania i odbierania dziecka i godzinach funkcjonowania poszczególnych grup i bądź punktualny!

 

        8. Przyprowadzaj do przedszkola tylko zdrowe dziecko: bez podwyższonej temperatury, bez kataru, zmian skórnych itp. Dzieci z jakimkolwiek objawem choroby, nie mogą przebywać w przedszkolu.

 

       9. Dla szybkiej sprawnej komunikacji, między Tobą a Przedszkolem, podaj  swój aktualny numer telefonu i odbieraj bezwzględnie wszystkie telefony z przedszkola.

 

       10. Pamiętaj, że jeżeli podczas pobytu Twojego dziecka w przedszkolu wystąpią jakieś objawy chorobowe, zostaniesz poinformowany telefonicznie o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. Miej włączony telefon, jesteś zobowiązany odebrać swoje dziecko z przedszkola niezwłocznie, maksymalnie w ciągu godziny od otrzymania telefonu z placówki. W tym czasie Twoje dziecko będzie odizolowane w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, gdzie pozostanie pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola do momentu odebrania przez Rodzica/opiekuna prawnego.

 

        11. Poinformuj placówkę o przebiegu choroby. Po przebytej chorobie rodzic może zostać poproszony o dostarczenie do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 

        12. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu stosując się do zaleceń służb sanitarnych.

        13. Musisz wiedzieć, że z sal zabaw zostaną usunięte przedmioty i  zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować (maskotki, lalki, wózki,  puzzle, układanki, dywany).

 

         14. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

         15. Zwracaj uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

          16. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola do ustalonej na czas reżimu sanitarnego godziny. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni, dezynfekowane powierzchnie, wszystkie klamki i poręcze.

 

          17. Dzieci korzystające z wczesnego wspomagania rozwoju, przychodzą na zajęcia na określoną godzinę. Obowiązują je, jak również rodziców/ opiekunów te same zasady, co pozostałych.

 

          18. Procedura obowiązuje do odwołania.

 

 

Godziny pracy poszczególnych grup od dn. 01 września są następujące:

 

gr. Tygryski: od 7.00 do 16.30

 

gr. Myszki: od 5.30 do 15.30

 

gr. Motylki: od 7.00 do 15.30

 

gr. Biedronki: od 7.30 do 15.30

 

gr. Żabki: od 7.30 do 15.30

 

gr. Puchatki: od 7.30 do 15.00

 

gr. Gumisie: od 7.00 do 17.00

 

gr. Krasnoludki: od 7.30 do 15.00

 

gr. Słoneczka: od 8.00 do 15.30

 

 

 


 

DOKUMENTY DO PODPISU PRZEZ RODZICA

 


 

Załącznik nr 1


                                                                                                                                Procedury bezpieczeństwa, obowiązującej

w Przedszkolu Miejskim Nr 63 im. J. Korczaka

z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

                                             

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       Bytom, dn. …………………………...........

 

 

…………………………………………….....................................................
( nazwisko i imię oraz adres zamieszkania Rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………….

                                  (numer telefonu)
 

OŚWIADCZENIE

Dotyczące odbioru dziecka z przedszkola

w okresie pandemii

 

Nazwisko i imię dziecka………………………………………………….

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zdaję sobie sprawę z konieczności ograniczenia ilości osób kontaktujących się z przedszkolem.

Wiem również, jak ważne jest przyprowadzanie i odbieranie dziecka o zadeklarowanej godzinie. Dlatego zobowiązuje się do przestrzegania wcześniej ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Oświadczam, że upoważniam do odbioru ww. dziecka z przedszkola następujące osoby (maksymalnie 4 – w tym rodzice):

l.p.

Nazwisko i imię osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

nr telefonu

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

       

4.

 

       

*W związku z obecną sytuacją nie ma możliwości zmiany osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu dla celów związanych z organizacją pobytu dziecka w przedszkolu, tj. w szczególności zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

 

    ……………………………………………………

Czytelny podpis matki/ojca/prawnego opiekuna

 

 

 


 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że;

 1. Administratorem Państwa danych jest Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi, w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 248a .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: http://iod _edu@um.bytom.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

                             ……………………………………………….

      Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

 


 

 

Załącznik nr 2


                                                                                                                                               Procedury bezpieczeństwa, obowiązującej

w Przedszkolu Miejskim Nr 63 im. J. Korczaka

z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

……………………………………………………………………………………………………...

 

                                                                            ( nazwisko i imię dziecka)

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywał w za granicą (ostatnie 2 tygodnie), nie jest  na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. Niepokojące objawy nie występują również u członków rodziny dziecka.

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za własną decyzję i posłanie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 

 1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,

 

 1. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,

 

 1. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,

 

 1. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy.

 

 1. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 

 

 

 

                         Bytom,…………………                                                   .................…………………………….

                                ( data )                                                           (  czytelny podpis Rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 3


                                                                                                                                                Procedury bezpieczeństwa, obowiązującej

w Przedszkolu Miejskim Nr 63 im. J. Korczaka

z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

 

 

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

 


 

Nazwisko i imię dziecka:………………………………….
 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałem/łam się z treścią  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII, obowiązującej w Przedszkolu Miejskim Nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
   
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  w czasie pobytu w placówce.

 

 1. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka.

 

4.   Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

5.  Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji   zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w mojej rodzinie i najbliższym otoczeniu.

 

 

                Bytom,……………………                                                              ……………………………………

                                 ( data)                                                                (  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

 

 


 

 

 


 

Wszystkich Rodziców zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja?fbclid=IwAR29_IE6QbjcKiWdKE7zMF-ayl7FyA2UxmpEk51HrqrW3LSoHErpTbRSm3E

 


 

 

Czystość przede wszystkim!!!

 

Jeszcze w czasie pobytu w przedszkolu w ubiegłym roku szkolnym, wszystkie przedszkolaki zostały

 

zaznajomione ze szczegółową instrukcją mycia rąk w formie, która przemówiła

 

do nich i dodatkowo wyjątkowo się podobała.

 

Przypominam ją poniżej. Jeśli możecie, wydrukujcie ją w domu, powieście

 

w łazience i sprawdźcie, czy dzieci ją pamiętają :)

 

Zapoznajcie z nią też dzieci, które przyszły do nas pierwszy raz.

 

To na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc.

 

mgr Jowita Wojcieszek