PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedszkole Miejskie nr 63 im. J.Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

Sekcja I - zamawiający

1.1) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 63 im. J.Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi

  1. Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 271069042

1.5 Adres zamawiającego

1.5.1) ulica: Strzelców Bytomskich 248a

1.5.2) miejscowość: Bytom

1.5.3) kod pocztowy: 41-933

1.5.4) województwo: śląskie

1.5.5) kraj: Polska

1.5.6)l okalizacja NUTS 3: PL- 228Bytomski

1.5.7) nr telefonu; 32 286 68 93

1.5.8) nr faksu: -

1.5.9) adres poczty elektronicznej: przedszkole63bytom@poczta.onet.pl

1.5.10) adres strony internetowej zamawiajacego: https://przedszkole63bytom.blizej.info

1.6) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://przedszkole63bytom.blizej.info

1.7) Rodzaj zamawiajacego: zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II Informacje podstawowe

2.1) Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

2.2) Ogłoszenie dotyczy usług publicznych i innych szczególnych usług: NIE

2.3) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Zakup energii cieplnej w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. J.Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

2.4) identyfikator postępowania: 59967e36-be80-4f74-aaba-26e23152e79e

2.8) zamówienie albo umowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.11) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programuwspółfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej: Nie

2.13) Zamówienie/ umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14) nr ogłoszenia: BZP/TED/1

Sekcja III Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy

3.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

Postulowanym trybem udzielenia zamówienia  jest tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019r. o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

Sekcja IV Przedmiot zamówienia

4.1) nr referencyjny: BZP/TED/1

4.2) zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot zamówienia: Nie

4.3) wartość zamówienia: 150580,30 netto

4.4) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1)Krótki opis przedmiotu zamówienia: dostawa energii cieplnej do Przedszkola Miejskiego  nr 63 im. J.Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

4.5.3) główny kod CPV: 09300000-2 – Energiaelektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Sekcja V Zakończenie postępowania

5.1) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postepowania: Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy

Sekcja VI Oferty

6.1) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150580,30zł netto

6.3) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150580,30zł netto

6.4) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150580,30zł netto

6.5) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczną: Nie

6.6) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Tak

Sekcja VII Wykonawca, któremu udzielono zamówienia

7.1) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamowienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonanwcy, któremu udzielono zamówniea: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

7.3.4) Krajowy numer Identyfikacyjny: 277284764

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7) Kraj: Polska

7.4) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamównia podwykonawcom: Nie

Sekcja VIII Umowa

8.1) Data zawarcia umowy: 01.01.2022

8.2) wartość umowy ramowej: 185213,76zł brutto

8.3) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 01.01.2022 – 31.12.2022

 

Tytuł/nazwa postępowania

Zakup energii cieplnej w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

Identyfikator postępowania 59967e36-be80-4f74-aaba-26e23152e79e

Tryb Zamówienie z wolnej ręki

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: BZP/TED/1

Adres strony WWW postępowania https://www.przedszkole63bytom.blizej.info

Data publikacji w miniPortal 15.12.2021 13:06

Nazwa zamawiającego Przedszkole Miejskie Nr 63 im. J. Korczaka

Adres zamawiającego ul. Strzelców Bytomskich

Miasto zamawiającego Bytom

Województwo zamawiającego śląskie

Telefon zamawiającego +48 32 286 68 93

 

Identyfikator postępowania

ocds-148610-de5e1f9f-5da5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Numer referencyjny postępowania

BZP/TED/1

Status

Wszczęte

Procedura

Krajowa

Faza postępowania

Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Tryb postępowania

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

Czy postępowanie jest prowadzone na platformie

Nie

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Nie

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

185213.76 bruttoPLN

Termin składania

29 grudnia 2021, godz 12:00

 

 

 
 

Termin otwarcia

30 grudnia 2021, godz 12:00