PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

OBIEG DOKUMENTÓW

 

KOMUNIKAT
w sprawie obiegu dokumentów pomiędzy rodzicami a przedszkolem

          

            1. Dokumenty mogą być przekazywane w dwojaki sposób:

1). z przedszkola do rodziców,

2).  od rodziców do przedszkola.

            2. Dokumenty mogą być przekazywane w formie papierowej lub elektronicznie.

            3. Dokumenty, zawierające dane osobowe, podlegają szczególnej ochronie i są przekazywane bezpośrednio osobie, której dotyczą, w formie papierowej albo w  formie  elektronicznej - zakodowane w programie „zip” i zabezpieczone hasłem.

 

            4. Zasady przekazywania dokumentów z przedszkola na zewnątrz

 

1). Dyrektor bądź wicedyrektor przekazuje dokumenty w formie papierowej bezpośrednio osobie, której dotyczą lub przesyła dokumenty elektronicznie, odpowiednio zabezpieczone programem kodującym. Między innymi mogą to być różnego rodzaju decyzje, umowy, deklaracje, oświadczenia, zaświadczenia, itd.

 

2). Nauczyciele przekazują dokumenty w formie papierowej bezpośrednio rodzicowi, którego one dotyczą lub przesyła dokumenty elektronicznie, odpowiednio zabezpieczone programem kodującym. Mogą to być opinie, IPETy, PWW, Arkusze obserwacji, Wielospecjalistyczne oceny rozwoju psychofizycznego dziecka lub inne dokumenty, z polecenia dyrektora, itd.

 

3). Woźne, pomoce nauczyciela przekazują paski z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu bezpośrednio rodzicowi lub osobie upoważnionej przez rodzica. Paski gromadzone są w segregatorze w koszulkach na dokumenty według grup, do których uczęszczają poszczególne dzieci. Segregator podlega ochronie i jest niedostępny dla osób postronnych. Termin przekazania pasków upływa w dniu 15-go każdego m-ca. Po tym terminie paski przekazywane są nauczycielom, którzy informują rodzica o wysokości opłaty za przedszkole. Informacja ta może być przekazana ustnie, telefonicznie lub za pomocą skrzynki emailowej. Paski za dany m-c pozostają dostępne dla rodzica do czasu naliczenia opłaty za kolejny m-c.

 

4). Dokumenty mogą być przekazywane i odbierane również przez intendentki z zachowaniem wyżej opisanych zasad.

 

5. Zasady przekazywania dokumentów z zewnątrz do przedszkola

 

           1). Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 - wejście od strony czerwonej tablicy z danymi przedszkola; należy zadzwonić. Dzwonek znajduje się przy drzwiach wejściowych.

 

            2). Dokumenty można również złożyć umieszczając je w  wyznaczonej urnie w zaklejonej kopercie w godzinach pracy przedszkola. Urna znajduje się wewnątrz przedszkola - wejście od strony czerwonej tablicy z danymi przedszkola. Należy postępować, jak opisano wyżej.

 

           3). Urna jest codziennie opróżniana przez intendentki. Dokumenty są segregowane i dostarczane do adresatów.