PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

REKRUTACJA 2023/2024

 

 

 


 

KOMUNIKAT NR 3/2023  z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich
na rok szkolny 2023/2024 w Bytomiu

 

            Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 6 marca 2023 r.  

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://przedszkola-bytom.nabory.pl – gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

            Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 27 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

            W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony w 40 miejskich przedszkolach.       

 

Terminarz rekrutacji:

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NIE ROZPOCZNIE SIĘ 15 MAJA 2023R. O NOWYM TERMINIE I FORMIE POSTEPOWANIA ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

* Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku dużej ilości nieprzyjętych kandydatów i niewykorzystania wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym.

 

Podstawa prawna:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 • UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r.
  w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)           

      

Na stronie internetowej http://przedszkola-bytom.nabory.pl zamieszczono również informator o przedszkolach stworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 1. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl 

 2. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
  w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

 

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 1 raz, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany
oraz zatwierdzony w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola pierwszego wyboru, wówczas dyrektor tego przedszkola w porozumieniu z rodzicem przekazują wniosek wraz z dokumentacją do przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte.

 

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola:

 

 1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
  od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

 4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

 5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
  w preferowanej przez siebie kolejności.

 6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2023/2024 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2023/2024

 

Kryteria  ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,

 2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

 

Kryteria  lokalne:

 1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,

 2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,

 3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 10 pkt,

 4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,

 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 5 pkt,

 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
  o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,

 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.  

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

                                                                               dr Barbara Freier-Pniok